REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO WIERZCHY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pobyt na terenie Ośrodka Wczasowego Wierzchy jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją  niniejszego regulaminu.

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich przebywających na terenie Ośrodka Wczasowego Wierzchy,
Wierzchy 41, 86-150 Osie.

3. W razie jakichkolwiek problemów lub zapytań udostępniono dla Gości numer telefonu:

735 076 288, dostępny w godzinach 9.00-18.00. Poza tymi godzinami należy dzwonić tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach.

4. Ośrodek Wczasowy Wierzchy świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. 
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w biurze,
co umożliwi ośrodkowi reakcję.

 

REZERWACJA I MELDUNEK

5. Ośrodek ma obowiązek zapewnić ochronę danych osobowych oraz dotrzymać tajemnicy zawodowej.

6. Gościa obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w biurze ośrodka niezwłocznie po przybyciu.
Biuro jest czynne codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00 lub wg informacji wskazanej na drzwiach recepcji.
Opłata za cały pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu w godzinach pracy recepcji. Płatności w ośrodku można dokonywać tylko i wyłącznie gotówką.

7. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania kaucji za wynajem domku/pokoju. Jeśli wynajmowane pomieszczenia
oraz ich wyposażenie nie zostaną w żaden sposób naruszone, cała kwota zostanie zwrócona Gościowi podczas wymeldowania.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń i/lub ich wyposażenia, będziemy zmuszeni zatrzymać część lub całą kaucję w celu pokrycia kosztów remontu pomieszczeń lub naprawy uszkodzonych przez Gościa sprzętów.

8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 10.00   w dniu wyjazdu.
Wyjeżdżający mają obowiązek wymeldować się z domku bądź pokoju do ustalonej godziny pobytu, zdać klucz
do kwatery i inne udostępnione w trakcie pobytu sprzęty w godzinach pracy recepcji oraz pozostawić pokój lub domek
i jego otoczenie w czystości.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w naszym ośrodku w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata
za pobyt w danym dniu.

10. W przypadku rezerwacji i niestawienia się w dniu rezerwacji, zastrzegamy sobie prawo pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Ośrodek może obciążyć z tego tytułu kartę kredytową Gościa.

11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku osób niepełnoletnich innego dokumentu tożsamości oraz podpisania karty meldunkowej.

12. Miejsca noclegowe w ośrodku wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, najmując miejsce, przyjmuje się,
że zostało ono wynajęte na jedną dobę. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc.

13. Rezerwację można złożyć w następujący sposób :

a) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ow-wierzchy@o2.pl lub kontakt@wierzchy.pl;

b) poprzez pośredników (booking.com, olx.pl i inne, przy czym warunki rezerwacji określane są wówczas przez podmioty indywidualnie,
a ośrodek nie ponosi za te warunki odpowiedzialności);

c) poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty w Ośrodku Wczasowym Wierzchy, Wierzchy 41, 86-150 Osie.

d) poprzez stronę internetową www.wierzchy.pl

14. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpływu na rachunek bankowy ośrodka kwoty zaliczki wskazanej przez personel O.W. Wierzchy w wyznaczonym terminie. Anulowania rezerwacji można dokonać drogą mailową, telefonicznie lub osobiście,
nie później niż na tydzień przed planowanym przyjazdem.
Po tym terminie nie zwracamy zaliczki.

a) Terminy płatności zaliczek i możliwości odwołania rezerwacja dla dużych grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

 

SZKODY I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

15. Gość powinien zawiadomić personel biura o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałe z jego winy oraz winy podlegających jego opiece dzieci
i zwierząt oraz odwiedzających go osób.

17. W przypadku zagubienia klucza od pomieszczenia wynajętego Gościowi personel ośrodka pobiera opłatę
w wysokości 30 zł.

18. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem tarasów. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało karą w wysokości 500 zł. Niedopałki prosimy wyrzucać wyłącznie do popielnic.

19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach, domkach i innych pomieszczeniach świeczek, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń
(nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). W uzasadnionych przypadkach biuro,
po uprzednich konsultacjach, może udzielić zgody na użycie ww. urządzeń.

20. Zachowanie ciszy nocnej obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00. W przypadku jej naruszenia personel ośrodka mają prawo zwrócić uwagę naruszającemu. Niezastosowanie się do tego zapisu może skutkować usunięciem z ośrodka bez zwrotu kosztów dalszego pobytu.

21. W przypadku gdy Gość narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie reaguje na upomnienia, biuro ma prawo wezwać funkcjonariuszy policji.

22. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w ośrodku.

23. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do próśb pracowników obiektu.

24. Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska palimy tylko w wyznaczonych miejscach. Zezwala się na używanie grillów turystycznych. Prosimy nie używać grillów na tarasach domków ze względu na zagrożenie pożarowe oraz zanieczyszczenie tarasów. Miejsce utylizacji zużytego węgla wskazuje pracownik obiektu.

25. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy obowiązuje kara 500 zł, za użycie gaśnicy w domku lub budynku dodatkowe 300 zł za sprzątanie.

26. Każdorazowo opuszczając pokój bądź domek, Gość powinien zamknąć okna, zgasić światło, odłączyć od prądu urządzenia elektryczne - bojler, lodówkę, czajnik, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

27. Goście zobowiązani są do dbania o czystość w domkach, pokojach oraz na terenie obiektu.
W przypadku gdy Gość rażąco nie przestrzega tego punktu regulaminu, ośrodek ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za sprzątanie pomieszczeń.

28. Goście korzystający z wyżywienia w stołówce ośrodka zobowiązani są do przestrzegania regulaminu stołówki. Dostępny jest on
w biurze ośrodka oraz umieszczony został w widocznym miejscu pomieszczenia stołówki.

 

DZIECI, ODWIEDZAJĄCY, ZWIERZĘTA

29. Na terenie ośrodka dzieci powinny przebywać pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialni. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Ośrodek uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

30. Osoby odwiedzające Gości naszego ośrodka mogą w nim przebywać od 7:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu się w biurze.
Osoby odwiedzające również muszą się stosować do zapisów niniejszego regulaminu.

31. Zwierzęta mogą gościć w ośrodku po uprzedniej konsultacji z biurem i ustaleniu za ich pobyt opłaty.
Właściciele są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu obiektu.
Psy na terenie obiektu powinny przebywać wyłącznie na smyczy, a w uzasadnionych przypadkach personel ośrodka może poprosić właściciela o założenie zwierzęciu kagańca. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę
z piaskiem
i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika.
W przypadku gdy zwierzę spowoduje szkody w mieniu (bądź zdrowiu) ośrodka, Gości czy personelu ośrodka,
właściciel zwierzęcia zobowiązany jest pokryć wszystkie roszczenia wynikające z tego tytułu. Właściciel zwierząt zobowiązany jest do zapewnienia im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.; posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga; posiadania legowiska    dla zwierzaka - zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na plac zabaw oraz do ogólnodostępnych pomieszczeń budynku (tj. stołówka, sala zabaw, sala bankietowa).

 

PARKING I INNE POSTANOWIENIA

32. Ze względu na specyfikę terenu ośrodka, auta należy parkować w miejscach wskazanych przez personel ośrodka. Zakazuje się samowolnego poruszania się pojazdami poza wskazanymi ciągami komunikacyjnymi. Miejsca parkingowe nie są strzeżone, a ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę samochodu lub innego pojazdu należącego
do Gościa oraz za zniszczenia i straty powstałe w wyniku działalności osób trzecich i sił przyrody.

33. Przedmioty użytku osobistego pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą przechowywane przez okres
1 miesiąca, w razie nieodebrania pozostawionych rzeczy zostaną one zutylizowane bądź przekazane na cele dobroczynne do najbliższego ośrodka pomocy społecznej.

34. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz inne dobra Gościa pozostawione w domkach
i pokojach, ich ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież.

35. Zabrania się samowolnego pozyskiwania drewna (gałęzi, konarów itp.) z terenu ośrodka, ścinania gałęzi, kopania dołów, oznaczania miejsc, wieszania sznurów, budowy wszelakich konstrukcji itp.

36. Informacje dotyczące wycieczek, zwiedzania, dostępności sprzętu oraz innych atrakcji Gość otrzyma w biurze.

© wierzchy.pl | 2021 | design: fotomajora.pl | NOTKA PRAWNA